محاسبه‌گر خرید اقساطی

محاسبه‌گر خرید اقساطی5,000,000تومان
50,000,000تومان
20,000,000تومان
2ماهه
12ماهه
6ماهه
5,000,000تومان
12,000,000تومان
5,000,000تومان

صورت حساب

مبلغ کالا

2000000تومان

مبلغ پیش پرداخت

5,000,000تومان

کارمزد

750,000تومان

مدت بازپرداخت

6ماهه

مبلغ هر قسط

2,912,000تومان

بازپرداخت

22,472,000تومان